Quy định về kê khai giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017, thông tư 41/2017 ra đời với nhiều quy định mới về xác định và kê khai giao dịch liên kết. Nghị định cũng quy định các trường hợp được miễn kê khai, miễn hồ sơ đối với giao dịch liên kết.

KÊ KHAI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Lập và lưu hồ sơ phục vụ cơ quan thuế kiểm tra

Hồ sơ phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế TNDN. Hồ sơ kê khai phải được cung cấp trong vòng 15 ngày làm việc nếu cơ quan thuế yêu cầu. Hồ sơ xác định giá giao dịch phải được cung cấp trong vòng 30 ngày làm việc nếu cơ quan thuế yêu cầu.

» Hồ sơ kê khai gồm: Tờ khai mẫu 01 ban hành theo nghị định 20/2017/NĐ-CP

» Hồ sơ xác định giá bao gồm:

√ Hồ sơ quốc gia mẫu 02 ban hành theo nghị định 20/2017/NĐ-CP

√ Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu mẫu 03 ban hành theo nghị định 20/2017/NĐ-CP

√ Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo Mẫu số 04 ban hành theo nghị định 20/2017/NĐ-CP

Miễn hồ sơ kê khai và miễn hồ sơ xác định giá

Các trường hợp miễn hồ sơ được quy định tại điều 11, nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Các phương pháp xác định giá

Các phương pháp xác định giá được quy định tại điều 7, nghị định số 20/2017/NĐ-CP bao gồm:

Xác định các bên liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP có nhiều thay đổi liên quan đến quy định về đối tượng được xác định là bên liên kết:

"Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia."

Mẫu hồ sơ kê khai giao dịch liên kết

Mẫu số 1: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (tải mẫu số 1)

Mẫu số 2: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia (tải mẫu số 2)

Mẫu số 3: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu (tải mẫu số 3)

Mẫu số 4: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (tải mẫu số 4)

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt hỗ trợ lập hồ sơ giao dịch liên kết cho doanh nghiệp, liên hệ để được tư vấn: 0965.607.288 | 01262.607.288.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viêt mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Chi phí tài trợ y tế theo thông tư số 78/2014/TT-BTC

Chi phí tài trợ cho bệnh viện, cơ sở y tế có được tính vào chi phí của doanh nghiệp không? Hồ sơ…